Faq

The Yacht Club er et delingsøkonomisk forretningskonsept som gir flere mennesker muligheten til å virkeliggjøre drømmen om en yacht. Her finner du svar på mange spørsmål som gjelder The Yacht Club.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Et partnerselskap – P/S er en kombinasjon av et aksjeselskap og et kommandittselskap. Hvis man ikke ønsker å være ansvarlig for mer enn det beløpet som er innskutt i selskapet og samtidig ønsker å anvende skatteloven for selskap, kan man velge å drive selskapet som et partnerselskap. I et partnerselskap er kommandittistene aksjonærer som kjøper en kapitalandel i selskapet og derfor kun er ansvarlige for innskuddet for selskapets forpliktelser. Komplementaren er ansvarlig som i et alminnelig kommandittselskap, dvs. med hele sin formue for selskapets gjeld og forpliktelser. Komplementaren er i vårt forretningskonsept et privat aksjeselskap som eies av kommandittistene. I denne situasjonen er ansvaret for partnerselskapets forpliktelser fullstendig begrenset; kommandittistene er kun ansvarlige for sitt eget innskudd og eierne av komplementaren er kun ansvarlige for aksjekapitalen i komplementarselskapet.

Hver forening investerer i en båt innenfor den ønskede kategorien.

Investeringen dekker alle utgiftene forbundet med å anskaffe en superyacht. Det vil si at din investering dekker: leverandøravgift til The Yacht Club, kjøpsinspeksjon som foretas av tredjepart, kjøp av yacht samt etablering av partnerselskapet og komplementarselskapet i Danmark. Dersom den valgte yachten skal ombygges og moderniseres før den tas i bruk, vil disse utgiftene inngå i den samlede investeringen. Til slutt vil investeringen dekke umiddelbare utgifter til havneplass, forsikring og besetning, som er nødvendige når båtene er anskaffet.

De månedlige utgiftene dekker administrasjonskostnadene til The Yacht Club så vel som drifts- og vedlikeholdsutgifter direkte tilordnet partnerselskapets yacht.

Hvert år settes det opp en vedlikeholds- eller oppgraderingsplan, slik at The Yacht Club på vegne av partnerselskapet tar høyde for kommende større utgifter til nettopp disse aktivitetene. Oppsparingen til disse aktivitetene gjøres enten via fellesutgiftene eller ved å benytte inntjeningen fra charter av båtene. Dermed opprettholdes båtenes verdi. Dersom det er enighet om at det ikke er behov for vedlikehold eller oppgradering det kommende året, kan man bruke inntjeningen fra charter til å redusere de faste månedlige utgiftene.

Du vil umiddelbart ikke få utbetalt avkastning av investeringen din på samme måte som for eksempel utbytte ved å kjøpe en aksje. Innkjøpsstrategien i The Yacht Club gjør det mulig at verdien av yachten reelt er høyere enn den prisen man har betalt, slik at dersom partnerselskapet etter tre år velger å selge kapitalandelene enten permanent eller for å kjøpe en større yacht, kan verdien være høyere enn da yachten ble kjøpt. En annen måte å betrakte avkastningen av investeringen på vil være å måle på tilbakebetalingstiden mellom den investeringen man foretar og de tilhørende omkostninger som er nødvendige for å drive yachten, sammenlignet med de tilsvarende samlede omkostninger for å chartre en tilsvarende båt.

Leverandøravgiften dekker det konseptet som The Yacht Club har utviklet og stiller til rådighet for det enkelte partnerselskap. Dessuten dekker det investeringen og omkostningene som The Yacht Club har foretatt og hatt de siste 16 månedene. Til slutt er leverandøravgiften et beløp som investeres for fremtiden med tanke på å utvikle konseptet og de aktivitetene som knytter seg til nettopp vårt konsept, altså til fortjeneste for både det enkelte partnerselskapet og tilhørende parter.

I utgangspunktet kan man velge å være 5 familier i et partnerselskap hos The Yacht Club. Antallet familier og dermed kapitalandeler avhenger av hvor mye man ønsker å investere. Sammenholder man personkretsens størrelse med båtkategorien, gjenspeiler det en fleksibilitet som gir flest mulig nordmenn muligheten til å leve drømmen om å eie en superyacht.

Det er to grunner til dette. Dels ønsker vi å minimere eiernes risiko for tap dersom en intern eller ekstern hendelse gjør at den aktuelle båten inndras eller forliser. Av regnskapsmessige og strukturelle grunner har vi valgt å etablere to selskaper som administrasjonsarbeidet omkring drift, vedlikehold og charter kan effektiviseres og automatiseres gjennom.

Nei, det er full skattemessig transparens mellom partnerselskapet i Danmark og partnerselskapets tilhørende drifts- og vedlikeholdsselskaper på Isle Of Man. Årsaken til at drifts- og vedlikeholdsselskapene fysisk plasseres på Isle Of Man, er at forsikringspremien er vesentlig lavere, at chartermarkedet for slike superyachter er veldig begrenset hvis man ikke kan agere på det internasjonale markedet, samt at kompetansen innen både drift- og vedlikehold av slike båter er betydelig og tilhørende kostnader av konkurransemessige årsaker er lavere.

Hvis du ikke lenger ønsker å besitte din kapitalandel, kan du velge å selge din andel. Om man ønsker å selge sin andel av båtene, vil det kreve styrets samtykke. Dette er innført for å kunne vurdere den neste kjøperen. Til partenes kapitalbesittelse knytter det seg en forkjøpsrett på din andel. Det betyr at du skal sikre at kjøpsvilkår sendes til selskapets styre, som straks videresender tilbudet til de andre partene. Dersom ingen forkjøpsberettigede parter ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, bortfaller forkjøpsretten, og du kan selge kapitalandelene innen 3 måneder. Du kan enten selv finne en kjøper, eller la The Yacht Club finne kjøperen, mot et gebyr. Det finnes kjøpere som foretrekker å kjøpe seg inn i en eksisterende forening fordi man kan se nøyaktig hvilken yacht og forening man kjøper seg inn i, og man kan bestille sine ferier med det samme.

Du vil bli innkalt til et innledende møte hvor vi, som rådgiver for hver av våre kunder, vil sette nettopp dine behov opp mot de båtene vi allerede har evaluert i den relevante kategorien. Alle de båtene vi velger ut i samarbeid med den uavhengige skipsinspektøren, er strukturmessig svært like, noe som naturligvis minimerer de samlede ombygningskostnadene dersom man ønsker en slik løsning. Generelt har alle båtene en serie-produkt-linje-design som betyr at det ikke må foretas vesentlige strukturelle ombygninger for å oppgradere en båt. Nettopp derfor har vi i tett samarbeid med vår engelske samarbeidspartner på designområdet allerede utviklet en skandinavisk design som oppfyller tidens trend og med en unik kvalitet som vil være gjennomgående for alle båter som ombygges før de tas i bruk.

Når båten er klar, kan du begynne å bestille den i et bestillingssystem som stilles til rådighet for hvert partnerselskap. Du vil fortløpende tjene opp poeng som du deretter kan bruke til å reservere de periodene hvor du ønsker å benytte båten.

Nei, de poengene du tjener opp, kan du kun bruke til deg selv og din familie. LYCC tar seg av alle de praktiske oppgavene knyttet til utleie. Dermed er det ikke mulig å låne ut båtene til venner og bekjente. Derimot kan du gjerne ta dem med.

Som part har dere muligheten til å velge mellom tre av følgende destinasjoner: Barcelona i Spania; Antibes i Frankrike og Split i Kroatia. Imidlertid vil The Yacht Club kontinuerlig tilby råd og komme med alternative forslag, dersom det av økonomiske eller risikomessige grunner finnes andre og bedre muligheter.

Båtene samles på de tre destinasjonene for å minimere omkostningene og oppnå synergi for eksempel i forbindelse med bemanning av båtene i vinterperioden. Når flere båter er samlet, vil vårt drifts- og vedlikeholdsarbeid kunne utføres av den samme leverandøren, noe som tilsier lavere priser. Dessuten vil man på sikt spare utgifter til havnegebyrer.

VIL DU VITE MER?

Vi deltar gjerne på et uforpliktende personlig/virtuelt møte hos deg eller oss.

VIL DU VITE MER?

Vi deltar gjerne på et uforpliktende personlig/virtuelt møte hos deg eller oss.